Ο νέ­ος Γε­νι­κός Κα­νο­νι­σμός για τα Προ­σω­πι­κά Δε­δο­μέ­να (Kα­νο­νι­σμός Ε.Ε., 2016/679) που έχει τεθεί σε ι­σχύ τον Μάιο του 2018 και α­φο­ρά ό­λες τις ε­πι­χει­ρή­σεις και τους φο­ρείς, ι­διω­τι­κούς και δη­μό­σιους που ε­πε­ξερ­γά­ζο­νται προ­σω­πι­κά δε­δο­μέ­να Ευ­ρω­παίων πο­λι­τών.
Η προ­στα­σία δε­δο­μέ­νων των φυ­σι­κών προ­σώ­πων έ­να­ντι της ε­πε­ξερ­γα­σίας δε­δο­μέ­νων προ­σω­πι­κού χα­ρα­κτή­ρα εί­ναι θε­με­λιώ­δες δι­καίω­μα.
* indicates required

Η One Stop Business θα χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες που παρέχετε σε αυτή τη φόρμα για να έρθει σε επαφή μαζί σας και να σας παρέχει ενημερώσεις. Ενημερώστε μας για τους τρόπους που θα θέλατε να μας μαθαίνετε νέα μας:

Email Marketing Powered by Mailchimp